అమ్మ ఒడి డబ్బులు పడని వాళ్ళు వెంటనే ఇలా చేయండి |Amma odi latest information

అమ్మ ఒడి “అమ్మఒడికి” సంబంధించి 21.01.2020 నుంచి 25.01.2020 వరకు “అర్హత(ELIGIBLE LIST లోని) ఉన్నటువంటి వారి యొక్క Bank Account…