ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 24,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాలి |ap latest government jobs

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 24 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీ సిఎస్ సమీక్షలో వెల్లడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించి…