గ్రామ /వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తుల వెల్లువ | grama sachivalayam latest news|gramasachivalayam latest update

గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు దరకాస్తు వెల్లువ గత సంవత్సరం జరిగిన 2019 ఆగస్టు -సెప్టెంబర్ లో జరిగిన నియామక ప్రక్రియలో ఒక్కో…