ఆంధ్రప్రదేశ్లోఫిబ్రవరి 15 నుంచి కొత్త రేషన్ కార్డులు పంపిణీ |NEW RATION CARDS RELEASE IN AP

ఆంధ్రప్రదేశ్లో 18.72 లక్షల రేషన్ కార్డులు కోత 1.29 కోట్ల కుటుంబాలకి బియ్యం కార్డు లో ఫిబ్రవరి 15 నుంచి కొత్త…