ప్రముఖ వర్తక కేంద్రం ‘ప్రతిష్టానపురం’ ఏ నది తీరాన ఉంది?

Correct! Wrong!

మాకడోని శాసనంలో పేర్కొన్న ‘గుల్మిక’ పదానికి అర్థం?

Correct! Wrong!

గ్రంథాలు, వాటి రచయితలకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరికాని జత?

Correct! Wrong!

అతి ప్రాచీన శివాలయంగా పరిగణించే పరశురామేశ్వరాలయం ఎక్కడ ఉంది?

Correct! Wrong!

.ఆంధ్ర రాజ్యంలో ఏ పట్టణాన్ని గొప్ప మార్కెట్‌గా టాలెమీ వర్ణించాడు?

Correct! Wrong!

మధ్యయుగ భారతదేశంలో రసాయన శాస్త్ర ప్రక్రియలను తెలిపే ‘రసరత్నాకరం’ అనే గ్రంథాన్ని ఎవరు రచించారు?

Correct! Wrong!

.శాతవాహనుల కాలం నాటి సామాజిక ఆర్థిక, మత పరిస్థితులకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరికానిది ఏది?

Correct! Wrong!

ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ చిహ్నం ‘పూర్ణకుంభం’ను దేని నుంచి గ్రహించారు?

Correct! Wrong!

‘కథాసరిత్సాగరం’ రచయిత ఎవరు?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

.‘స్కంధా వారం’ దేన్ని సూచిస్తుంది?

Correct! Wrong!

‘దక్షిణ భారతదేశ మనువు’గా ఎవరిని అభివర్ణిస్తారు?

Correct! Wrong!

‘కులరికలు’ పదం దేన్ని సూచిస్తుంది?

Correct! Wrong!

‘సార్థవాహులు’ అంటే?

Correct! Wrong!

.శాతవాహనుల కాలంలో రాజు ఆదేశాలను అమలు చేసే ‘సచివాలయం’ కార్యాలయం పేరు?

Correct! Wrong!

.దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా బ్రాహ్మణులు, బౌద్ధ బిక్షువులకు భూదానా లు చేసిన రాజవంశం ఏది?

Correct! Wrong!

శాతవాహనుల కాలంలో వృత్తిపనివారు చెల్లించే సుంకం?

Correct! Wrong!

ఇక్ష్వాకుల రాజ్య స్థాపకుడు ఎవరు?

Correct! Wrong!

ఇక్ష్వాకుల వంశానికి చెందిన ఏ రాజు కాలంలో ఆంధ్ర దేశం బౌద్ధ మతానికి స్వర్ణ యుగంగా వర్ధిల్లింది?

Correct! Wrong!

భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా దేవాలయాలను నిర్మించిన రాజవంశం ఏది?

Correct! Wrong!

సంస్కృత భాషలో శాసనాలు వేయించిన తొలి ఇక్ష్వాక రాజు ఎవరు?

Correct! Wrong!

బృహత్పలాయనుల వంశ చరిత్రను తెలిపే ఏకైక శాసనం ఏది?

Correct! Wrong!

శాలంకాయనుల ఆరాధ్య దైవం ఎవరు?

Correct! Wrong!

‘శ్రీ పర్వత స్వామి’ని కులదైవంగా స్వీకరించిన రాజవంశం ఏది?

Correct! Wrong!

‘చేజర్ల కపోతేశ్వరాలయం’ నిర్మించిన రాజవంశం ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *