అంతర్జాతీయ ఇంటర్నెట్ దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు?

Correct! Wrong!

విజయ్ హజారే ట్రోఫీని 2019- గెలుచుకున్న రాష్ట్రం?

Correct! Wrong!

DEFCOM 2019 ఏ నగరంలో జరిగింది?

Correct! Wrong!

యుఎస్ ఇటీవల ఎ దేశం కు అన్ని విమానాలను నిషేధించింది?

Correct! Wrong!

పదాతిదళ దినం ఏ తేదీన పాటిస్తారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment