ఏ ప్రాదేశిక ప్రణాళిక అప్లికేషన్ పంచాయతీల కోసం ప్రారంభించారు ?

Correct! Wrong!

ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీ తెగ సంఘం పిల్లలకు స్కాలర్‌షిప్ పథకం ప్రారంభించింది?

Correct! Wrong!

ఆయుర్వేద దినం ఏ తేదీన దేశం అంతటా జరుపుకున్నారు?

Correct! Wrong!

ప్రపంచ అభివృద్ధి సమాచార దినోత్సవం ఏ తేదీన జరుపుకుంటారు ?

Correct! Wrong!

విశ్వ దీనాదయలన్ క్రీడలు ఎవరికి చెందినది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment