డిస్ట్రిక్ ఇండస్ట్రీస్ సెంటర్లను ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించారు?

Correct! Wrong!

ఆధునిక రంగం, సంప్రదాయ రంగం కలసి ఉండటాన్ని ఏమంటారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment