ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ‘డ్వాక్రా’ను ఎప్పుడు ప్రారంభించారు?

Correct! Wrong!

జాతీయ ఆదాయం, దేశీయ ఆదాయాల మధ్య వ్యత్యాసం?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *