క్రింది వాటిని జతపరచండి. ఎ) కృష్ణానది i) 512.04 బి) గోదావరి ii) 308.70 సి) పెన్నా iii)130.53 డి) వంశధార iv) 28.60

Correct! Wrong!

. కింది వాటిలో మానవ అభివృద్ధి సూచీని గణించడానికి పరిగణనలోకి తీసుకునే అంశం ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *