ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రధానంగా ఏ ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి?

Correct! Wrong!

. రాష్ట్ర పంచవర్ష ప్రణాళిక ముసాయిదాను కేంద్ర ప్రణాళిక సంఘం అనుమతి కోసం ఎవరు పంపిస్తారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment