ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు సంస్థాపరమైన పరపతిని వేటి నుంచి పాందుతారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *