ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని అంచనా వేసేది ఎవరు/ఏది?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏ రకమైన వ్యవసాయ కమతాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *