2013 గణాంకాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ వేటి ఉత్పాదకతలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది?

Correct! Wrong!

సింగిల్ డెస్క్ పాలసీ (29.04.2015) వల్ల పరిశ్రమలకు కావలసిన అన్ని అనుమతులు ఎన్ని రోజుల్లో లభిస్తున్నాయి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *