క్రీ.పూ. 200 ఏళ్ల నాటి ‘గుంటుపల్లి గుహాలయాలు’ ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి?

Correct! Wrong!

ప్రసిద్ధి చెందిన బౌద్ధ క్షేత్రం ‘శాలిహుండం’ ఏ నది ఒడ్డున ఉంది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment