ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అతి ప్రాచీన బౌద్ధ స్తూపం ఎక్కడ ఉంది?

Correct! Wrong!

శాతవాహనుల కాలం నాటి ‘చిత్రకళ’ అవశేషాలు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *