. ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ‘రోమన్ దేశ బంగారు నాణేలు’ ఎక్కడ లభించాయి?

Correct! Wrong!

గౌతమ బుద్ధుడు స్వయంగా ‘కాలచక్రతంత్రం’ను ఎక్కడ ప్రవర్తింపజేశాడు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment