అశ్వఘోషుడు ‘బుద్ధ చరితం’, ‘సౌందర నందనం’ లాంటి కావ్యాలను ఏ భాషలో రచించాడు?

Correct! Wrong!

ఎన్నో బౌద్ధ సంగీతి (సమావేశం)లో బౌద్ధమతం హీనయానం, మహాయాన శాఖలుగా విడిపోయింది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *