వజ్రయానం’ అంటే..?

Correct! Wrong!

‘సల్లేఖనం’ ఏ మతానికి సంబంధించింది?(Group-I, 1994)

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *