ఇటీవల కనుగొన్న ‘బావి కొండ’ బౌద్ధ క్షేత్రం ఏ జిల్లాలో ఉంది? (Group-I, 1994)

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ‘బేతంచర్ల’ దేనికి ప్రసిద్ధి?(Group-I, 1994)

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *