జైన తీర్థంకరుల జీవిత చరిత్రను తెలిపే గ్రంథం? (Civils prelims, 1999)

Correct! Wrong!

పండిత బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చిన పన్నులేని గ్రామాలను ఏవిధంగా వ్యవహరించేవారు? (Group-I, 1999)

Correct! Wrong!

Leave a Comment