కళింగదేశంపై అశోకుడి విజయాన్ని ఏ శాసనంలో పేర్కొన్నారు? (Group-I, 1999)

Correct! Wrong!

మహావీరుడు 24వ తీర్థంకరుడైతే ప్రథమ తీర్థంకరుడు ఎవరు? (Group-I, 2004)

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *