. గౌతమబుద్ధుడు పరమపదించిన ప్రదేశం?(Group-I, 2004)

Correct! Wrong!

భాగవత మత స్థాపకుడు ఎవరు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *