క్రీ.శ. 885 నాటి ‘బెజవాడ శాసనం’ ఎవరి కాలానికి సంబంధించింది?(Group-I, 2003)

Correct! Wrong!

హాలుడి వివాహ వృత్తాంతాన్ని తెలిపే ‘లీలావతి’ గ్రంథ రచయిత ఎవరు? (Group-II, 2003)

Correct! Wrong!

Leave a Comment