ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో పంచవర్ష ప్రణాళికల విజయం దేని పనితీరుపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రైతు బజార్ల ముఖ్య లక్ష్యం ఏమిటి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *