. ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం అంటే?

Correct! Wrong!

రాగి, వెండి, జింక్‌ల మైనింగ్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన జిల్లా ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *