. 1960-61లో సాంద్ర వ్యవసాయ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ఏ జిల్లాలో ప్రవేశపెట్టారు?

Correct! Wrong!

రుణాల కంటే డిపాజిట్లు ఎక్కువగా ఉండటాన్ని సూచించేది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *