వంట చేసే సమయంలో ప్రెజర్ కుక్కర్ లో........?

Correct! Wrong!

చెవి పై కలిగించే గ్రహణ సంవేదన స్థాయి ని ఏమని పిలుస్తారు? Ans. 1

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *