క్రింది వాటిలో ధ్వని తరంగాలు ప్రదర్శించని ధర్మం ఏది?

Correct! Wrong!

మునిగిపోయిన వస్తువులను కనుక్కోవడానికి ఉపయోగించే పరికరం ఏమిటి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *