గొయ్య /బంకర్ లోని యుద్ధ భటుడు భూ ఉపరితలం మీద సెంచరీలను చూడడానికి ఉపయోగించే పరికరం ఏది?

Correct! Wrong!

అద్దాలు ను ఉపయోగించి శత్రువుల ఓడలను తగలబెట్టిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment