క్రింది వాటిలో తరంగం ద్వారా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకు వెళ్ళేది ఏమిటి?

Correct! Wrong!

సూర్యోదయ మరియు సూర్యాస్తమయ సమయాల్లో సూర్యుడు ఎరుపు రంగులో కనిపించడానికి కారణం ఏమిటి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *