వేడి నీటి కంటే నీటి ఆవిరి ఎక్కువ అపాయకరం ఎందుకని?

Correct! Wrong!

ఒక ప్రాంతంలోని అణువుల సరాసరి గతిజశక్తి ఆ పదార్థం....... కు అనులోమానుపాతం లో ఉంటుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *