ఒక ధ్వని తరంగం వేగం 340 మీ /సె . తరంగదైర్ఘ్యం 2 Cm అయితే ఆ పరంగా పవన్ పుణ్యం ఎంత?

Correct! Wrong!

చెమట పట్టినప్పుడు ఫ్యాన్ వేయగానే చల్లగా అనిపించడానికి కారణం ఏమిటి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment