ఆవిరి యంత్రంలో శక్తి ప్రసారం( పరివర్తన) ఎలా జరుగుతుంది?

Correct! Wrong!

క్రింది వాటిలో దేనిలో మార్పునకు ధ్వని వేగం ప్రభావితం కాదు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *