0.1 సెకండ్ల తర్వాత ప్రతిధ్వని రావాలంటే శబ్ద జనకానికి, అవరోధానికి( పరావర్తన తలానికి) మధ్య అవసరమైన కనీస దూరం ఎంత?

Correct! Wrong!

దీర్ఘ దృష్టి లేదా" హైపర్ మెట్రోపియా " ను నివారించడానికి ఉపయోగించే కటకం ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *