. పరిపాలనా ట్రిబ్యునల్స్‌ను రాజ్యాంగంలో ఏ భాగంలో పొందుపరిచారు?  

Correct! Wrong!

చంపకం దోరైరాజన్‌ వర్సెస్‌ మద్రాసు (1951) కేసు దేనికి సంబంధించింది?      

Correct! Wrong!

Leave a Comment