పార్లమెంట్‌కు పోటీచేసే అభ్యర్థి చెల్లించవలసిన డిపాజిట్ ఎంత?

Correct! Wrong!

కింది ఏ బిల్లుల విషయంలో పార్లమెంట్ ఉభయ సభలకు సమాన అధికారం ఉంది? ఎ) సాధారణ బిల్లు బి) రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు సి) నూతన రాష్ట్రాల ఏర్పాటు బిల్లు డి) ద్రవ్యబిల్లు

Correct! Wrong!

Leave a Comment