ఎండోక్రైనాలజీ’ శాస్త్ర పిత ఎవరు?

Correct! Wrong!

థైరాక్సిన్ లోపం వల్ల పెద్దవారిలో వచ్చే వ్యాధి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment