‘లింఫోసైట్స్’ అనే తెల్లరక్తకణాల ఏర్పాటు, శిక్షణలో పాల్గొనే గ్రంథి?

Correct! Wrong!

. మానవ శరీరంలోని రక్తంలోని కాల్షియంను, ఫాస్ఫేట్ను నియంత్రించేది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *