. ‘పీయూష గ్రంథి’ నియంత్రణలో లేని గ్రంథి?

Correct! Wrong!

.జీవక్రియా రేటును పెంచే హార్మోన్?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *