. ‘పీయూష గ్రంథి’ నియంత్రణలో లేని గ్రంథి?

Correct! Wrong!

.జీవక్రియా రేటును పెంచే హార్మోన్?

Correct! Wrong!

Leave a Comment