కింది వాటిలో ‘Stress hormone’ ఏది’?

Correct! Wrong!

గాయాలు త్వరగా మానటానికి ఉపయోగపడే విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *