కింది వాటిలో ‘Stress hormone’ ఏది’?

Correct! Wrong!

గాయాలు త్వరగా మానటానికి ఉపయోగపడే విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment