లోహాన్ని కలిగి ఉండే విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

. కింది వాటిలో నీటిలో కరగని విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *