పాలలో లేని విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

. ఆవుపాలు కొద్దిగా పసుపు రంగులో ఉండడానికి కారణం?

Correct! Wrong!

Leave a Comment