పాలలో లేని విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

. ఆవుపాలు కొద్దిగా పసుపు రంగులో ఉండడానికి కారణం?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *