. ‘పెల్లాగ్రా’ వ్యాధి రాకుండా నిరోధించే విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

. ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల ‘మెగలోబ్లాస్టిక్ ఎనీమియా’ సంభవిస్తుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment