‘ఎల్లో ఎంజైమ్’ అని ఏ విటమిన్‌ను పిలుస్తారు?

Correct! Wrong!

సాధారణ గుండె లయను నియంత్రించే విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *