గాజుకు ముఖ్యమైన ముడి పదార్థం అయిన ఇసుక రసాయన నామం?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *