విద్యుత్ బల్బులు, దృశా పరికరాల తయారీకి ఉపయోగించే గాజు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *