విద్యుత్ బల్బులు, దృశా పరికరాల తయారీకి ఉపయోగించే గాజు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment