. కిటికీ అద్దాలు, గాజు సీసాల తయారీలో ఉపయోగించే గాజు రకం?

Correct! Wrong!

Leave a Comment