. కిటికీ అద్దాలు, గాజు సీసాల తయారీలో ఉపయోగించే గాజు రకం?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *