గాజును నెమ్మదిగా చల్లార్చడాన్ని మందశీతలీకరణం అంటారు. దీని వల్ల గాజుకు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *