. గాజు తయారీకి అవసరమైన ముడి పదార్థాలు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *